• 231 412 produktů skladem ihned k expedici
  • Osobní odběr ve Strakonicích od 8:00 do 16:00

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
MTZ Mototechnika s.r.o.
se sídlem Písecká 1334, 386 01 Strakonice
identifikační číslo: 281 25 151 , DIČ: CZ21825151

Jsme plátci DPH

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18702
pro výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky “) obchodní společnosti MTZ Mototechnika, s.r.o., se sídlem Písecká 1334, 386 01 Strakonice, identifikační číslo: 281 25 151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18702 (dále jen „ prodávající “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, e-mailu prodávajícího či telefonicky.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mototechnika.cz (dále jen „ webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „ webové rozhraní obchodu “).

 

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních podmínek.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet “). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Není- li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „ objednávka “).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího “) .

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující je schopen učinit objednávku zboží též telefonicky či na kontaktní email prodávajícího. Telefonicky na telefonních číslech 601 303 001 nebo 601 303 002 nebo 601 303 003 nebo 601 303 004;

 e-mailem na adresu info@mototechnika.cz, nebo obchod@mototechnika.cz. Pro uzavření kupní smlouvy telefonicky či e-mailem platí stejná ustanovení, jako při uzavření kupní smlouvy přes internetové rozhraní.

Objednávky přijaté e-mailem, které nebudou obsahovat přesná objednací čísla ale pouze popis objednaných produktů, neneseme případnou odpovědnost za správnost dodání zboží, které bylo objednáno. Toto ustanovení platí též pro telefonické objednávky, při kterých nebudou udávány přesné objednací kódy ale pouze slovní popis objednávaného zboží.

 

 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby nabízených služeb.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Písecká 1334, 386 01 Strakonice;

 

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 237974735/0300, vedený u společnosti ČSOB Strakonice (dále jen „ účet prodávajícího “).

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není - li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 

 

Doprava (Poštovné)

- do 15 kg = 99,- Kč + DPH (cena včetně doběrečného)

- 16 – 30 kg = 111,- Kč + DPH (cena včetně doběrečného)

- 31 – 50 kg = 124,- Kč.+ DPH (cena včetně doběrečného)

-   -   -   -   -

 

- do 15 kg = 83,- Kč + DPH (cena při platbě předem převodem na účet Prodávajícího - bez doběrečného)

- 16 – 30 kg = 95,- Kč + DPH (cena při platbě předem převodem na účet Prodávajícího - bez doběrečného)

- 31 – 50 kg = 108,- Kč.+ DPH (cena při platbě předem převodem na účet Prodávajícího - bez doběrečného)

 

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem .

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a to se splatností do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je- li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit .

 

5.2. Nejedná- li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (ke stažení na našich stránkách) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě navrácení zboží po uplynuté 14 denní zákonné lhůtě si Prodávající vyhrazuje právo účtovat za každou jednotlivou vrácenou položku manipulační poplatek 50 Kč + DPH a to z důvodů víceprací spojených s tímto vrácením zboží. V případě, že zboží ponese známky po užívání či jiné známky poškození, vyhrazuje si Prodávající vrátit zboží zpět Kupujícímu a trvat na platnosti Kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a poštovného a trvání  všech ostatních ustanovení.Toto ustanovení platí pro malo a velkoobchodní zákazníky.

V případě navrácení zboží po uplynutí 30 dnů od zakoupení zboží si Prodávající vyhrazuje právo vykupovat zboží zpět za 50% prodejní ceny. V případě, že zboží ponese známky po užívání či jiné známky poškození, vyhrazuje si Prodávající vrátit zboží zpět Kupujícímu a trvat na platnosti Kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a poštovného a trvání  všech ostatních ustanovení.

 

Platí zde obecné pravidlo => vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužívané a schopné dalšího budoucího prodeje!!!

 

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí- li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7. Je- li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde -li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je- li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující poruší ustanovení předchozí věty a zboží nepřevezme ani po výzvě odeslané prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího či telefonicky, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 200, - Kč (slovy: dvěstěkorunčeských). Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, případně s dopravcem ihned na místě sepsat reklamační protokol. V případě shledání porušení obalu vzniklého špatnou manipulací či svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a je možné takovou to zásilku odmítnout.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením i § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Kupující bere na vědomí, že náhradní díly nabízené prodávajícím jsou určeny výhradně pro odbornou montáž k tomu kvalifikovanými osobami.

 

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

7.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro je ho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla -li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužij í u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měl o při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží .

 

7.5. Projeví- li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (reklamace).

 

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@mototechnika.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí -li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání informačních emailů s nabídkami akčního zboží apod. lze kdykoliv odvolat a zrušit.

 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu mohou být doručovány na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce informace o průběhu či stavu objednávky. Tyto některé e-maily jsou generovány automaticky a není nutné na ně odpovídat. Dále mohou být zasílány informační e-maily např. při nedostupnost objednaného zboží či jeho dostupnosti v jiný než očekávaný termín.

 

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

12.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.5 , čl. 7 , čl. 8.2 až 8.4 , čl. 13.3 a čl. 13.4 obchodních podmínek nepoužijí.

 

12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 

12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

 

12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

13.5 Zákazník souhlasí s bonus programy a slevami, které se řídí podmínkami serveru www.mototechnika.cz.

 

13.6 Oleje a jiné tekutiny či maziva zasíláme zákazníkovy pouze na jeho vlastní nebezpečí a neručíme za vzniklé potíže nebo za poškození zboží . 

 

13.7. Při zakoupení zboží nad 2500 Kč je poštovné zdarma při vrácení zboží a spadne-li hodnota zakoupeného zboží pod 2500 Kč, bude poštovné odečteno od vracené částky zákazníkovi nebo mu bude dopočítáno. 

 

13.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: MTZ Mototechnika, s.r.o. Písecká 1334, 386 01 Strakonice, adresa elektronické pošty info@mototechnika.cz, telefon +420 601 303 001, +420 601 303 002, +420 601 303 004, +420 601 303 004, +420 601 303 005.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají své účinnosti dnem 1.1.2015.

 

 


 

Příloha č. 1 -  VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Prodávající:

Název a adresa MTZ Mototechnika dle prodejního dokladu

 

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa, telefon, email kupujícího

Číslo bankovního účtu kupujícího

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

 - číslo objednávky

 - kód a název zboží

 

 

Datum:

 

 

 ...........................

 podpis kupujícího


Tisk PDF

Objednejte dnes, 14 hod. a zboží obdržíte zítra.
Potřebujete zboží ještě dnes?
Vyzvědnětě si jej osobně na naší prodejně ve Strakonicích v době od 8 do 16h.
Platí pouze pro zboží označené skladem.
Doprava zdarma
při nákupu nad 2 000,00 Kč
Platí pro maloobchodní prodej do ČR
Chcete dostávat informace o akcích a novinkách z našeho obchodu na email?
231 412 kusů zboží skladem ihned k expedici, 23 555 produktů v nabídce
14 dnů na vrácení a výměnu zakoupeného zboží
22 let zkušeností s prodejem náhradních dílů a příslušenství na všechny druhy motocyklů
Vlastní prodejna ve Strakonicích, kde si můžete zboží ihned osobně vyzvednout
Dlouhá historie firmy - na trhu od roku 1995.
Oficiální zastoupení více jak 40 značek pro Českou republiku
Odborná pomoc při výběru náhradních dílů a příslušenství na motocykly a čtyřkolky
Věrnostní program za každý nákup
ONLINE Live Chat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin s proškoleným technikem

Motodíly od A do Z

 

 

 

MTZ Mototechnika s.r.o.

Telefon: +420 601 303 001
E-mail: info@mototechnika.cz

 

Prodejna:

Písecká 1334, Strakonice
Pondělí - pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Informace

Kontakt a prodejna

Články, novinky

Doprava a platba

Sledování zásilek

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Velikosti oblečení

O společnosti

Zastupované značky

Všechny prodávané značky

Velkoobchod

Profil společnosti

Historie společnoti

Podporujeme

FAQ